برای تسهیل فرآیند ارسال و فرآیند پیگیری پس از آن، لطفا رهنمودهای زیر، اطلاعات، راهنمایی ها، اصطلاحات و ضوابط ذکر شده ذکر شده را در نظر بگیرید.

مقاله

1.حداکثر حد کلمه برای خلاصه مقاله 300 کلمه است

2.لطفا قالب خلاصه مقاله و مقاله کامل را دانلود کنید و با دقت بخوانید

3.درخواست شما باید به زبان انگلیسی یا فارسی ارسال شود

4.یک خلاصه کامل شامل محتوای مقاله، پیشینه، هدف، روش شناسی، نتایج و نتیجه گیری آن است

5.لطفا یک بیوگرافی کوتاه همراه با مقاله ارسال کنید

نحوه آپلود مقاله

چکیده‌ها و متن کامل مقالات خود را می‌توانید از طریق سایت ثبت کنید.
ابتدا ثبت نام کنید.
در بخش پورتال می‌توانید فرمت قابل قبول برای مقالات را ببینید و مقالات را آپلود کنید تا بررسی شوند.