آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اعلام نتایج داوری مقالات کامل ۱۳۹۸/۰۹/۰4
زمان ثبت نام کنفرانس ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
زمان برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۹/۲۶-۲۷