آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
اعلام نتایج داوری مقالات کامل ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
زمان ثبت نام کنفرانس ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
زمان برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۶/۲۶-۲۷